03/10/2011 - 20:39

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-2011 và thay thế Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2-9-2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. Theo đó:

Nghị định quy định cụ thể về 7 loại hình tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm: Bệnh viện; cơ sở giám định y khoa; phòng khám bệnh, chữa bệnh; nhà hộ sinh; cơ sở chẩn đoán; cơ sở dịch vụ y tế và Trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức. Về lộ trình cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành việc cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề trước ngày 31-12-2015.

Cũng theo Nghị định này, ngoài các điều kiện được quy định tại Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được cấp giấy phép hoạt động khi đáp ứng đủ các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề để làm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31-12-2010) thì được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tới khi được cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề mới trước ngày 31-12-2012...

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết