09/08/2009 - 08:13

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học

Trong hai ngày 8 - 9/8, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đánh giá cao những kết quả mà Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua; cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Học viện. Đồng chí khẳng định: Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học cho cả hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương và là một trong những trung tâm nghiên cứu lớn về lý luận chính trị và hành chính của Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố có vai trò và trách nhiệm to lớn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và các trường Chính trị, thành phố phải đóng góp tích cực vào xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong đó, quan trọng nhất là đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và những người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị như Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra... Đồng chí nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ trọng tâm của Học viện và các trường chính trị các tỉnh, thành phố nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trình độ kiến thức khoa học, chuyên môn nghiệp vụ cao. Muốn vậy cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và cán bộ quản lý của Học viện.

Báo cáo của đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện tại Hội nghị nêu rõ: Xác định năm học 2009-2010 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại Hội X và các nghị quyết Trung ương khóa X, năm học các cấp đại hội tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, từ đó nhiệm vụ chính trị của Học viện và các trường Chính trị tỉnh, thành phố, các trường Bộ, ngành tập trung tăng cường đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác, nhằm đáp ứng thật tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

VĂN SƠN - HỨA THỊ CHUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết