12/01/2008 - 08:54

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ phải được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp bàn công việc chuẩn bị Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, chủ trì buổi họp.

Sau gần một năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã và đang trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng, lôi cuốn sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân. Kết quả nổi bật là đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức về giá trị tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức đây là cuộc vận động lớn, là chủ trương đúng đắn của Đảng, nhằm góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, theo ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động: Cuộc vận động chưa thật sự đi vào chiều sâu, kết quả triển khai thực hiện chưa đồng đều, một số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị triển khai chậm, kết quả chưa rõ nét; chưa gắn kết Cuộc vận động với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chưa gắn việc lấy ý kiến của nhân dân với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là chủ trương lớn của Đảng. Do đó, việc sơ kết một năm thực hiện phải tập trung đánh giá đúng kết quả những việc đã làm được, chưa làm được hoặc làm chưa tốt, phân tích nguyên nhân để rút kinh nghiệm và nêu giải pháp cho công tác chỉ đạo tiếp theo. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phải được thể hiện trong công việc hằng ngày của mỗi người. Về lâu dài, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động là để xây dựng nền tảng tinh thần và đạo đức xã hội. Mỗi người cần nêu cao tự giác rèn luyện đạo đức lối sống, phong cách làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Cần đưa Cuộc vận động vào chiều sâu, nền nếp, thành phong trào quần chúng sâu rộng, tạo những chuyển biến thật sự bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu: Các cấp ủy Đảng phải nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; coi trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cần gắn Cuộc vận động với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn việc lấy ý kiến của quần chúng nhân dân với kiểm điểm thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt đảng, cũng như trong công tác hằng ngày.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết