05/04/2009 - 08:58

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay vốn trung và dài hạn để đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh

(TTXVN)- Ngày 4-4, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới, phát triển sản xuất - kinh doanh.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung, dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh, kết cấu hạ tầng.

Các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23-1-2009 về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh và công ty tài chính thực hiện hỗ trợ lãi suất theo theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 10-3-2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 131/QĐ-TTg. Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng cho vay ưu đãi với mức lãi suất hỗ trợ theo Quyết định này.

Phạm vi áp dụng là các khoản vay trung, dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam (theo các hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1-4-2009 mà thực tế giải ngân từ ngày 1-4-2009) được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế.

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất là các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính cho vay các nhu cầu vốn trung, dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất, kinh doanh, kết cấu hạ tầng theo cơ chế cho vay thông thường và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ 1-4-2009 đến 31-12-2011. Mức hỗ trợ lãi suất tiền vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế theo quy định; khi thu lãi tiền vay, các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính giảm trừ số lãi tiền vay được hỗ trợ cho khách hàng vay.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chia sẻ bài viết