02/09/2009 - 08:28

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

* Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9

* TP Cần Thơ: Mít tinh kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

(ĐCSVN)- Sáng 1-9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, Thành ủy và UBND TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và đọc diễn văn khai mạc.

Đọc diễn văn tại lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới sau 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và kết quả bước đầu của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: NHAN SÁNG - TTXVN.

Tổng Bí thư nhắc nhớ: Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giải phóng nhân dân khỏi kiếp lầm than, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước và dân tộc ta.

Tổng Bí thư khẳng định: Thắng lợi rực rỡ của cách mạng Việt Nam trong những năm qua chứng minh hùng hồn những bài học mang tầm chân lý mà Đảng ta đã nêu ra:

Một là, trong thời đại ngày nay, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là nền tảng để đi lên chủ nghĩa xã hội và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới củng cố vững chắc và phát huy thành quả của độc lập dân tộc, đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử.

Ba là, không ngừng củng cố và tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Bốn là, thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay là kết quả của sự kết hợp đúng đắn sức mạnh của dân tộc đã được lịch sử đấu tranh quật cường hàng nghìn năm hun đúc nên với sức mạnh của thời đại.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng nước ta.

Tất cả những thắng lợi đó của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực tiễn cách mạng từ lúc Đảng ta ra đời đến nay đã khẳng định: Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi.

Di chúc của Bác để lại là bản tổng kết thực tiễn kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và phương hướng phát triển của dân tộc, đồng thời thể hiện cô đọng nhân cách của vị lãnh tụ, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Di chúc kết tinh những giá trị lịch sử văn hóa, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, mỗi chữ, mỗi câu, mỗi đoạn văn được viết ra là một chương trình hành động trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau khi nước nhà thống nhất.

Sau 40 năm thực hiện Di chúc của Người, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo thế và lực mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải nhận biết rõ và đánh giá thật đúng tình hình, đâu là khó khăn, thách thức, đâu là thuận lợi, thời cơ. Đứng trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng: Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.

Tiếp tục và thực hiện Di chúc của Bác, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong năm 2009, với chủ đề “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, mỗi cán bộ, đảng viên hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, biến quyết tâm thành hành động, thành chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần thực hiện hắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng (Báo Cần Thơ đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trên trang 2 số báo này).

* Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 64 (2/9/1945 - 2/9/2009), sáng 1-9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

* Sáng 1-9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

* Chiều 1-9, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng cùng các Phó Chủ tịch QH: Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu, Nguyễn Đức Kiên và nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích trong Phủ Chủ tịch.

* Ngày 1-9-2009, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các bậc lão thành cách mạng, cùng đông đảo nhân sĩ, trí thức, thanh niên trên địa bàn thành phố... tham dự.

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đã đọc diễn văn ôn lại những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám; nêu tầm quan trọng và ý nghĩa của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đồng chí khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, là kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Bác; thể hiện những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau. Bốn mươi năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời và Di chúc thiêng liêng của Người đã soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn thử thách, tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn văn cũng nêu bật những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương, thực hiện di chúc của Bác. Đặc biệt là những thành tựu trong 5 năm phấn đấu để trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Đảng bộ, quân và dân TP Cần Thơ quyết tâm thực hiện đúng lời Bác dạy, xây dựng thành phố trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH, phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020; góp phần cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác hằng mong ước”.

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy đã trao Huân chương Độc lập và Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước tặng và truy tặng cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

* Sáng cùng ngày, lãnh đạo Quân khu 9, TP Hà Nội, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể TP Cần Thơ và quận Cái Răng đã đến đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Tại lễ viếng, các đại biểu đã ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

NHÓM PV (TTXVN) - HOÀNG THANH - ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết