05/08/2015 - 21:39

Nhịp cầu dân cử

Giải pháp để giải quyết việc làm cho lao động là sinh viên mới ra trường

(Tiếp theo kỳ trước)

Từ nhiều năm nay, nhận thức được tầm quan trọng của việc làm đối với học sinh, sinh viên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ các em tìm kiếm và có được việc làm sau khi ra trường mang tính căn cơ và đạt hiệu quả cao. Cụ thể như:

- Từ năm 2009 đến nay, Sở đã định kỳ hằng năm tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, cung ứng thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố để xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương, phục vụ kịp thời yêu cầu nắm chắc xu hướng việc làm ở địa phương của các ngành, các cấp và các cơ sở đào tạo.

- Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên các trường để tổ chức các chuỗi hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm nhân Tháng Thanh niên. Thông tin, mời gọi, huy động học sinh, sinh viên đến dự các hoạt động thông tin, tư vấn việc làm ở trong nước và ngoài nước, tham dự các phiên giao dịch việc làm định kỳ hằng nửa tháng.

- Đã phối hợp với 6 trường đào tạo trên địa bàn thành phố tổ chức Ngày hội tuyển dụng học sinh, sinh viên. Bình quân mỗi Ngày hội đã nêu có sự tham gia của hơn 50 nhà tuyển dụng, 350 học sinh, sinh viên và giới thiệu việc làm thành công cho hơn 200 em. Đồng thời, phối hợp với các trường và tổ chức đoàn thanh niên các địa phương đào tạo miễn phí các kỹ năng tìm việc làm, giữ việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho hơn 2.000 lượt học sinh, sinh viên trong 2 năm qua.

- Từ giữa năm 2014, định kỳ hằng tháng, quí, 6 tháng thực hiện báo cáo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và kết quả kết nối việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm; đồng thời, cung cấp ngay các tài liệu này cho các trường trung học phổ thông và tương đương, các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố để định hướng nghề nghiệp, việc làm, định hướng tự đào tạo, bổ sung trình độ, năng lực bản thân của các em phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đồng thời, xây dựng và từng bước nhân rộng việc thực hiện mô hình liên kết 3 bên: Trường đào tạo - Trung tâm dịch vụ việc làm - doanh nghiệp ở 3 trường và 12 doanh nghiệp để thiết thực hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên các trường đào tạo, dạy nghề trên địa bàn thành phố.

- Trong năm 2015, thông qua dự án Kỹ năng thành công đã tổ chức thực hiện mô hình Góc Việc làm tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ và Cao đẳng Cần Thơ để thường xuyên thông tin, tư vấn về nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên ở các trường này.

Tuy nhiên, số lượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ tìm kiếm được việc làm hằng năm chỉ đạt khoảng hơn 1.000 em/năm, với tỷ lệ kết nối việc làm thành công đến nay chỉ mới đạt khoảng 47%, và cũng chỉ mới đáp ứng được gần 23% nhu cầu tuyển dụng nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

(Xem tiếp kỳ sau)

Chia sẻ bài viết