06/02/2009 - 09:38

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009

* Về việc chi trả thu nhập phát sinh: Khấu trừ 20% thu nhập đối với cá nhân không có mã số thuế

Bộ Tài chính vừa có Thông tư 12 hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn; xây dựng, lắp đặt; dịch vụ du lịch; kinh doanh lương thực; kinh doanh phân bón.

Theo đó, số thuế của quý I năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30-01-2010; số thuế của quý II năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30-4-2010; số thuế của quý III năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30-7-2010; số thuế của quý IV năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30-10-2010.

Theo Thông tư, số thuế TNDN được gia hạn nộp thuế sẽ xác định theo kết quả hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp hạch toán riêng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được số thuế TNDN phải nộp của các hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế thì số thuế TNDN được gia hạn nộp thuế xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của các hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng quý.

* Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 19 hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, trong đó quy định đăng ký thuế, khấu trừ thuế và nộp thuế. Các đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN và nộp về Ban Cơ yếu Chính phủ.

Theo đó, khi trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như: tiền nhuận bút, tiền dịch sách, giảng dạy, tiền tham gia các Hiệp hội...; các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháp lý có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên phải khấu trừ 10% trên thu nhập với các cá nhân có mã số thuế, các cá nhân làm việc trong tổ chức cơ yếu, các cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; khấu trừ 20% trên thu nhập với cá nhân không có mã số thuế.

Theo Thông tư, từng đối tượng hưởng lương kê khai, đăng ký số người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh và nộp tờ khai đăng ký cho đơn vị trực tiếp quản lý và chi trả thu nhập để đơn vị chi trả thu nhập làm căn cứ tính tạm giảm trừ người phụ thuộc. Khi có sự thay đổi về người phụ thuộc thì phải khai báo lại.

Trường hợp đối tượng hưởng lương có chung người phụ thuộc với đối tượng nộp thuế khác như vợ hoặc chồng, anh, chị, em ruột... phải thỏa thuận để khai người phụ thuộc theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế; nếu đối tượng hưởng lương và các đối tượng nộp thuế khác có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng đều khai giảm trừ gia cảnh sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

MINH PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết