05/04/2012 - 22:00

Gần 28.000 tỉ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 366/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

Theo đó, Chương trình phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt tỷ lệ 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Công trình cấp nước tập trung tại xã đặc biệt khó khăn được ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 90%.

Để thực hiện mục tiêu trên, về cơ chế hỗ trợ, quyết định nêu rõ: Đối với các công trình cấp nước tập trung, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 90% đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới; 60% đối với xã đồng bằng và 75% đối với xã nông thôn khác. Nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo phần kinh phí còn lại để thực hiện dự án. Đối với các công trình cấp nước nhỏ lẻ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% đối với hộ nghèo và gia đình chính sách; 35% đối với hộ cận nghèo,...Đối với công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 90%. Đối với hoạt động xây dựng các mô hình nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (gồm cả Biogas), quyết định nêu rõ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% đối với hộ nghèo, gia đình chính sách và 35% đối với hộ cận nghèo, các hộ gia đình khác được dùng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi theo quy định.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình khoảng 27.600 tỉ đồng. Trong đó, dành 19.725 tỉ đồng thực hiện dự án Cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn; 5.961 tỉ đồng thực hiện dự án Vệ sinh nông thôn và 1.914 tỉ đồng thực hiện dự án Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Chia sẻ bài viết