21/07/2011 - 08:28

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành

Sáng 20-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức triển khai Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Trương Tấn Sang đã công bố Quyết định số 21 QĐ/TW ngày 14-7-2011 của Ban Bí thư thành lập Bộ phận giúp việc Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo quyết định, Bộ phận giúp việc gồm 35 thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Bộ phận chuyên trách đặt tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thường xuyên và trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; giúp Ban Bí thư chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng, trong xã hội và từng thành viên trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm về công tác triển khai tại lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác là một trong những công việc quan trọng, thường xuyên, trở thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các tổ chức Đảng, mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, của mọi người dân Việt Nam... Đây là một chủ trương lớn của Đảng đã được ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã giao Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo và tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan đơn vị mình. Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực giúp Ban Bí thư trong việc tổ chức, chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn thiện Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, nội dung học tập; cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng và hướng dẫn thực hiện; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt hằng tháng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, vào chương trình giảng dạy của các nhà trường; xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát thực hiện.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết