22/01/2012 - 14:15

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Đồng thuận, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(TTXVN)- Nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), chia sẻ về những kết quả nổi bật mà toàn Đảng, toàn quân và dân ta đã đạt được trong năm qua, cũng như những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

* Năm 2011 đã đi qua với rất nhiều khó khăn, thách thức và bộn bề công việc. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Xin Tổng Bí thư cho biết những kết quả nổi bật mà toàn Đảng, toàn quân và dân ta đã đạt được trong năm qua?


* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đất nước ta vừa đi qua năm Tân Mão 2011 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đầy ắp các sự kiện, có rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng gặt hái nhiều kết quả ban đầu hết sức có ý nghĩa.

Ngay sau Đại hội, chúng ta đã triển khai việc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết, bao gồm tất cả các văn kiện quan trọng như: Cương lĩnh, Chiến lược, Báo cáo chính trị, Điều lệ Đảng... đồng thời xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc ở tất cả các ngành, các cấp, từ Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đến cấp ủy các cấp. Một số quyết sách hết sức quan trọng của Đại hội đã được triển khai, cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 để Quốc hội xem xét thông qua và ban hành thành Nghị quyết. Chúng ta cũng đã triển khai một chủ trương lớn về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào ba khâu trọng tâm là: tái cơ cấu đầu tư mà trước hết là đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trước hết là các tổng công ty, tập đoàn kinh tế lớn; tái cơ cấu thị trường tài chính mà trọng tâm là các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính. Hay mới đây, chúng ta đã cụ thể hóa một bước về định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và chúng ta đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng Đảng bằng Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; rồi tiếp tục triển khai việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đó là những việc rất quan trọng, đặt cơ sở nền móng cho 5 năm tiếp theo.

Việc tiếp theo, chúng ta đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trong cùng một ngày, gắn với kiện toàn bộ máy các cơ quan nhà nước, nhân sự các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể trong hệ thống chính trị, cả ở Trung ương và địa phương, sắp xếp lại, kiện toàn lại.

Chúng ta đã ứng phó và giải quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại rất thành công, trước diễn biến mới của tình hình thế giới và trong nước ngay sau Đại hội. Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, chúng ta phải tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đưa hàng vạn người lao động ở nước ngoài về nước an toàn, tạo điều kiện để anh chị em sớm ổn định cuộc sống, có việc làm. Rồi giải quyết vấn đề phức tạp mới nảy sinh trên biển Đông, hay vụ việc gây rối ở Mường Nhé - Điện Biên...

Các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, diễn ra khá dồn dập vào cuối năm và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, vừa giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, vừa duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian qua, các hoạt động trong Đảng, Nhà nước, trong toàn hệ thống chính trị ngày càng dân chủ hơn, đồng thuận cao hơn, có thêm niềm tin mới, khí thế mới. Nhìn lại năm 2011, chúng ta đã đạt được những kết quả ban đầu rất có ý nghĩa, tạo đà thuận lợi để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

* Một nội dung mới rất quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định là duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ lớn và phức tạp, trong quá trình triển khai thực hiện cần chú trọng những vấn đề gì, thưa Tổng Bí thư?


* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng : Theo tinh thần Hội nghị Trung ương 3, cần duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Trước mắt là tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các công ty tài chính. Tuy nhiên, đây là công việc phải triển khai thực hiện trong suốt nhiệm kỳ, từng bước, từng bước một. Thời gian qua, trên cơ sở Hội nghị Trung ương 3, Chính phủ đang triển khai thực hiện rất quyết liệt, xây dựng các đề án rất cụ thể cho từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, phạm vi nào liên quan đến chủ trương chung thì phải báo cáo xin ý kiến Trung ương. Công trình nào liên quan đến quy định của luật pháp còn phải trình Quốc hội xem xét quyết định. Đại hội đề ra phương hướng chung, từng nghị quyết trung ương sẽ cụ thể hóa theo chuyên đề. Ví dụ như tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu thị trường tài chính ngân hàng, còn phải bàn kỹ, nói một câu thì đơn giản, nhưng chưa thể làm được ngay. Còn những biện pháp cụ thể thì phải tùy từng giai đoạn cụ thể để mà có phương án cụ thể. Tinh thần là chúng ta phải phát triển theo chiều hướng nâng cao hàm lượng chất xám, phát triển khoa học công nghệ, chuyển sang phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

* Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã bàn và thông qua Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và được dư luận hết sức hoan nghênh. Xin Tổng Bí thư cho biết những công việc cần tập trung thực hiện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo được chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới?

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội nghị Trung ương 4 vừa rồi đã bàn và quyết định một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đây là bước cụ thể hóa tư tưởng rất quan trọng của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng Đảng vẫn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta, dân tộc ta. Thế nhưng không thể thực hiện cùng một lúc cả 8 nhiệm vụ hết sức cơ bản mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra, vì nó đòi hỏi phải tiến hành toàn diện, có hệ thống, bằng những biện pháp tổng thể. Vì vậy, Trung ương chỉ chọn 3 khâu mang tính chất đột phá, đáp ứng yêu cầu cấp bách của giai đoạn hiện nay, đó là: Phải n găn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu mỗi tổ chức, kể cả bên Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đặt trong mối quan hệ chung với cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, để phát huy vai trò của cá nhân gắn với trách nhiệm của tập thể, chứ lâu nay nói lãnh đạo tập thể là không có ai chịu trách nhiệm cả. Ba khâu này có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng cái tập trung, xuyên suốt cần phải làm ngay, chính là vấn đề đầu tiên, phải ngăn chặn cho được đà suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên... Nhiệm vụ này rất hệ trọng nhưng cũng rất khó khăn, vì nó liên quan đến công tác con người, phải chuẩn bị hết sức công phu, tỉ mỉ, chỉ đạo chặt chẽ, chu đáo.

Trung ương vừa rồi bàn rất thẳng thắn và đi đến thống nhất cao, ra Nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Nhưng để thực hiện được, sắp tới còn phải làm nhiều việc, như khẩn trương chuẩn bị Chỉ thị của Bộ Chính trị về hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình cho từng loại việc. Ví dụ như vấn đề tự phê bình và phê bình, phải làm thế nào, ở đâu, vào lúc nào, phương pháp, cách thức ra sao? phải hết sức bài bản. Hay như việc nghiên cứu cơ chế chính sách cũng phải có thời gian. Phát huy vai trò giám sát có ý kiến đóng góp và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cũng phải bàn cách như thế nào cho có hiệu quả. Chúng ta cũng phải xem xét để xử lý các vụ việc mà dư luận đang hết sức quan tâm. Cho nên phải tiến hành đồng bộ, có bước đi, lộ trình, có phương pháp đúng đắn, khoa học, với mong muốn làm sao đạt được hiệu quả thiết thực, từng bước, từng bước tạo chuyển biến trên thực tiễn. Tuy nhiên, cũng có những việc phải làm ngay, nhưng ngay không có nghĩa hôm nay nói là mai làm được, phải có sự chuẩn bị rất kỹ, không phải chỉ cho năm nay mà cho đến hết nhiệm kỳ, không phải chỉ nhiệm kỳ này, có khi phải làm tiếp các nhiệm kỳ sau. Nói xây dựng Đảng là xây dựng con người, cho nên phải làm thường xuyên, liên tục, đòi hỏi quyết tâm cao, biện pháp phải quyết liệt, phải rất bền bỉ, bình tĩnh, tỉnh táo, không thể vội vàng.

* Tết đến Xuân về, cũng là dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư có nhắn nhủ gì tới đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài?

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trước hết là toàn Đảng, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, để chúng ta có một sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nhân dịp đầu xuân, tôi chúc đồng bào chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài dồi dào sức khỏe, có thêm niềm tin mới, quyết tâm mới, khí thế mới, để thực hiện tất cả những nhiệm vụ mà Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, trực tiếp là các Hội nghị Trung ương của Đảng gần đây, cũng như các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, để từng bước, từng bước một xây dựng nước Việt Nam yêu quí của chúng ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tết đến Xuân về cũng là dịp để mỗi người nhìn lại, ngẫm lại những việc đã làm và mong ước những điều tốt đẹp cho một năm mới. Với tôi, mong muốn lớn nhất là làm sao các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, các chính sách, luật pháp đã xây dựng đều được tổ chức thực hiện quyết liệt và mang lại hiệu quả. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bây giờ cũng mong muốn như thế. Vấn đề quan trọng là làm như thế nào. Nghị quyết thì rất đúng, rất trúng, nhưng phải đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, phải biến nó thành hiện thực sinh động thì mới có ý nghĩa. Nói gì thì nói cuối cùng là thực tiễn phải chuyển biến như thế nào. Mong muốn thì nhiều, nhưng trên cương vị Tổng Bí thư, tôi mong muốn Nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện thật tốt trong thực tế cuộc sống.

* Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư!

Nguyễn Thị Sự (thực hiện)

Chia sẻ bài viết