04/10/2011 - 08:13

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2011, chiều 3-10, các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và làm việc với Ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo kết quả công tác từ sau Đại hội X của Đảng đến nay, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Trong bối cảnh có những khó khăn, Ban Dân vận các cấp đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nổi bật là việc tham mưu cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; phối hợp triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, góp phần đưa chủ trương, đường lối dân vận của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, Ban dân vận các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai Chương trình công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác vận động công nhân, thanh niên, trí thức, nông dân...; tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy chế, quy định, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận. Ban Dân vận các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, cơ quan, lực lượng vũ trang, cơ quan thông tin đại chúng nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vùng trọng điểm, địa bàn chiến lược để tham mưu kịp thời cho Trung ương, cấp ủy, chính quyền có chủ trương chỉ đạo đúng về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ sở; đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền và phong trào thi đua “dân vận khéo”...

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Ban Dân vận Trung ương và hệ thống cơ quan dân vận cả nước đã đạt được thời gian qua, góp phần đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tộc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là việc đổi mới, tăng cường công tác dân vận của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Đồng tình với những phương hướng công tác dân vận thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Dân vận Trung ương cần khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên các lĩnh vực, đặc biệt liên quan đến công tác dân vận; gắn với thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra nhằm đẩy mạnh công tác dân vận ở mọi cấp, ngành, lĩnh vực. Ban Dân vận phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, với những nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu công tác dân vận trong bối cảnh tình hình mới, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.

NGUYỄN THỊ SỰ - HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết