21/03/2013 - 22:42

Điều kiện để hưởng chế độ người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Cử tri đề nghị cho biết điều kiện để được hưởng chế độ người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nội dung công văn trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 7-4-2009 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2006 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thì điều kiện để được hưởng chính sách người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 8-1961 đến ngày 30-4-1975, từ vĩ tuyến 17 trở vào, nơi quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học) như sau:

Người trực tiếp tham gia kháng chiến thỏa một trong các điều kiện:

- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/đi-ô-xin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20-2-2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/đi-ô-xin và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động thì phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

- Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của UBND xã, phường, thị trấn.

Chia sẻ bài viết