08/10/2015 - 09:24

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xem xét, nâng mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực

Trước kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố, cử tri đề nghị thành phố kiến nghị với Trung ương xem xét, nâng mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực vì mức phụ cấp như hiện nay còn quá thấp, chưa đảm bảo cho nhu cầu của cuộc sống. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố, như sau:

Hiện nay, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực cũng như mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND, ngày 5-7-2012, của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực. Qua đó, phần nào đã đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của đối tượng này và khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Tuy nhiên, theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 25-7-2013, về việc thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó có nêu: "Tăng cường kiêm nhiệm công việc, khoán quỹ phụ cấp để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách gắn với việc tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã; mỗi ấp, khu vực có một số chức danh (không quá 3 người) được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước". Vừa qua, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thực hiện chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách, cán bộ không chuyên trách ấp, khu vực và tiến hành khảo sát lấy ý kiến của các xã, phường, thị trấn về dự kiến hợp nhất, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách ấp, khu vực theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xem xét, quyết định.

Dự kiến, vào kỳ họp cuối năm 2015 Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách ấp, khu vực để phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Chia sẻ bài viết