08/09/2019 - 07:46

Đề nghị thực hiện dự án kè sông Ô Môn

Cử tri quận Ô Môn đề nghị cho biết thời gian triển khai thực hiện dự án bờ kè sông Ô Môn từ cầu Rạch Ranh đến Rạch Vàm. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi cục Thủy lợi đã thực hiện công tác lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đã tham mưu UBND thành phố có Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 30-11-2018 của UBND TP Cần Thơ về việc đề xuất chủ trương đầu tư kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải), (trong đó đã bao gồm đoạn kè từ cầu Rạch Ranh đến Rạch Vàm, chiều dài L=1.520m) gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính xem xét bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án và có cơ sở để thông qua chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có chủ trương về bố trí nguồn vốn thực hiện nên chưa thể thông qua chủ trương đầu tư.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi cục Thủy lợi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố có công văn gửi các bộ, ngành về việc hỗ trợ bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn phía bờ phải (đoạn từ cầu Rạch Ranh đến Rạch Vàm), khu vực Thới An, quận Ô Môn.

Vì vậy, dự án vẫn đang trong giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị bố trí nguồn vốn thực hiện nên chưa thể có câu trả lời chính xác về thời gian triển khai thực hiện dự án bờ kè sông Ô Môn từ cầu Rạch Ranh đến Rạch Vàm.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
kè sông Ô Môn