09/12/2018 - 05:54

Đề nghị tăng cường quản lý sử dụng đất công

Cử tri thành phố đề nghị tăng cường quản lý sử dụng đất công trên địa bàn thành phố và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn thành phố trong thời gian qua luôn được UBND thành phố quan tâm. Đồng thời, chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý đối với các trường hợp sai phạm, sử dụng đất công trái phép. Ngoài ra, để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo quyết định quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và UBND xã, phường, thị trấn trong quản lý, sử dụng đất công.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét, nghiên cứu các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh dự thảo quyết định và xin ý kiến thành viên UBND thành phố. Dự kiến UBND thành phố sẽ phê duyệt trong tháng 12 năm 2018.

Chia sẻ bài viết