17/06/2019 - 19:06

Đề nghị hỗ trợ mua báo

Cử tri đề nghị chỉnh trang hệ thống dây điện, cáp viễn thông từ cầu Ba Dầu đến cổng chào đường Chí Sinh, quận Cái Răng. Cử tri cũng đề nghị vận động nguồn hỗ trợ (miễn phí) các tờ báo: báo Nhân Dân, báo Cần Thơ và báo Quân đội Nhân dân về khu dân cư nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

- Về chỉnh trang hệ thống dây điện, dây cáp: Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với các doanh nghiệp viễn thông về tuyến cáp đoạn từ cầu Ba Dầu đến cổng chào đường Chí Sinh, đây cũng là nội dung nằm trong kế hoạch chỉnh trang cáp năm 2019. Hiện nay, Sở đã yêu cầu Công ty FPT triển khai chỉnh trang tuyến cáp này.

- Về vận động nguồn hỗ trợ mua báo về khu dân cư: Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến đề nghị trực tiếp với cơ quan báo chí (báo Cần Thơ, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố) tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ. Tuy nhiên, báo Nhân dân, báo Cần Thơ, báo Quân đội Nhân dân và các cơ quan báo chí khác hiện nay hầu như được giao tự chủ về kinh phí hoạt động. Vì vậy, các đơn vị chưa có nguồn kinh phí để thực hiện vấn đề nêu trên.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
quận Cái Răng