11/08/2019 - 16:50

Đề nghị hỗ trợ chăn nuôi

Cử tri đề nghị bố trí kinh phí hỗ trợ cho hộ dân chăn nuôi ứng dụng các kỹ thuật xử lý chất thải nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 4-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg; Thông tư số 205/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương triển khai thực hiện và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ đến năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi tập trung có quy mô lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2018-2020 trên cơ sở góp ý của các sở ngành, đơn vị có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong quý III năm 2019.

Chia sẻ bài viết