15/07/2013 - 21:03

Đề nghị được hưởng phụ cấp

Cử tri quận Ô Môn phản ánh: Hiện nay, lãnh đạo chủ chốt của Hội Người cao tuổi không được hưởng 10% mức phụ cấp công vụ như các tổ chức Hội đặc thù khác theo quy định của Chính phủ. Cử tri cho rằng điều này không hợp lý và đề nghị xem xét, giải quyết. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ TP Cần Thơ, như sau:

Theo quy định tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP, ngày 15 - 4 - 2012 của Chính phủ để áp dụng chế độ phụ cấp công vụ, lãnh đạo chuyên trách các tổ chức hội phải thỏa mãn 2 điều kiện: thứ nhất, là công chức; thứ hai, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp. Và Bộ Nội vụ trả lời tại Công văn số 360/BNV-TP ngày 1 - 02 - 2013 về phụ cấp công vụ và chế độ thù lao: “Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ thì người làm việc trong các Hội quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ. Riêng đối tượng là công chức được các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25-1-2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ”.

 

Chia sẻ bài viết