05/02/2014 - 19:38

Đề nghị có chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer sửa chữa nhà ở

Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer đã được hỗ trợ cho nhà ở theo Quyết định số 134 của Chính phủ để sửa chữa nhà đã xuống cấp. Nội dung trả lời của Ban Dân tộc thành phố, như sau:

Từ năm 2004, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 - 7 - 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (gọi tắt là Chương trình 134).

Sau khi hoàn thành Chương trình 134 (năm 2008) các hộ nghèo dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở (mục tiêu Nhà ở) đã được hỗ trợ, không còn nhà tạm, dột nát (mức hỗ trợ năm 2005: Ngân sách Trung ương 5 triệu đồng/căn; năm 2007: Ngân sách Trung ương 6 triệu đồng/căn; năm 2008: trung ương hỗ trợ 6 triệu đồng/căn, ngân sách thành phố đối ứng 1,2 triệu đồng/căn = 7,2 triệu đồng).

Tuy nhiên, với mức hỗ trợ trên, đến nay một số căn nhà đã xuống cấp, nhưng chưa được hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới, do khi đã được thụ hưởng về nhà ở, thì không được hỗ trợ tiếp từ các chương trình/dự án khác về nhà ở. Từ tình hình trên, Ban Dân tộc đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện khảo sát tổng hợp đối tượng là người dân tộc thiểu số đã được thụ hưởng Chương trình 134, hiện nay chưa thoát nghèo hoặc là hộ cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở (cất mới hoặc sửa chữa). Theo báo cáo của 7/9 quận, huyện thực hiện Chương trình 134, hiện có 513 căn nhà cần hỗ trợ cất mới; 565 căn cần hỗ trợ sửa chữa.

Ban Dân tộc đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo lồng ghép các chương trình về nhà ở như: nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà được hỗ trợ từ các doanh nghiệp…, để giải quyết cho các hộ đã được thụ hưởng Nhà ở của Chương trình 134 đã hư hỏng nặng đến nay chưa được hỗ trợ (tại Báo cáo số 71/BC-BDT ngày 24-7-2013 về Thực trạng nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Cần Thơ đến tháng 5 năm 2013).

 

Chia sẻ bài viết