09/08/2019 - 08:14

Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án

Cử tri đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quy hoạch kéo dài. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo quy định hiện hành, không cho phép thành phố được sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quy hoạch kéo dài. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, sau khi hết thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người dân được thực hiện các quyền về đất đai theo quy định.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho chép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Như vậy, các trường hợp thiệt hại của người dân do nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án do nguyên nhân chủ quan có khả năng được xem xét hỗ trợ thiệt hại từ nguồn ký quỹ nói trên.

Chia sẻ bài viết