30/03/2013 - 20:06

Đẩy mạnh triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

(TTXVN)- Theo Bộ Nội vụ, quý I năm 2013 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Hầu hết thủ tục hành chính đã được các cán bộ, ngành, địa phương cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cho người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin về quy trình thủ tục trước khi tiến hành giao dịch tại cơ quan nhà nước. Bộ Quốc phòng đã tổ chức đánh giá độc lập về một số nội dung liên quan đến quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong quân đội, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề; cấp giấy phép hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh trong Bộ. Bộ Công Thương đã hoàn thành phương án đơn giản hóa 132 thủ tục hành chính thông qua các khâu thẩm định chặt chẽ, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật. Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các địa phương quan tâm đẩy mạnh. Nhiều địa phương đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí cán bộ công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình một cửa điện tử, giúp người dân, tổ chức có thể theo dõi thông tin, tình trạng giải quyết thủ tục hành chính của mình, lãnh đạo có thể theo dõi quá trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục ở từng khâu thực hiện, đảm bảo thời gian quy định.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các lĩnh vực áp dụng cơ chế một cửa đều được xây dựng quy trình có hướng dẫn chi tiết, toàn bộ quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp đều niêm yết công khai. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo triển khai mô hình một cửa hiện đại đồng loạt tại tất cả các Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mô hình một cửa liên thông và một cửa hiện đại cấp huyện tiếp tục được thực hiện tốt tại nhiều địa phương như: Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đà Nẵng...

Chia sẻ bài viết