23/03/2013 - 19:33

Đẩy mạnh hoạt động Văn học nghệ thuật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

Việc đẩy mạnh hoạt động Văn học nghệ thuật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII lần đầu tiên được bàn thảo sôi nổi tại Hội thảo khoa học “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII”. Hội thảo do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương phối hợp tổ chức ngày 23-3. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện các bộ, ngành và đông đảo văn nghệ sĩ tham dự sự kiện quan trọng này.

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá thực trạng tình hình văn học nghệ thuật hiện nay, thể chế thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới”; bàn các giải pháp triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết 23 vào đời sống.

Đa số đại biểu nhất trí rằng VHNT hiện nay, về căn bản, các tác phẩm đi đúng hướng phản ánh hiện thực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; phê phán khá mạnh mẽ cái tiêu cực như tình trạng mất dân chủ, tham nhũng, thoái hóa biến chất về lý tưởng, đạo đức…; văn nghệ sĩ được đảm bảo tự do sáng tác, được chú trọng bảo vệ quyền về sáng tác, biểu diễn. Về nghiên cứu, lý luận phê bình, VHNT đã đẩy lùi được khuynh hướng phủ nhận thành tựu của văn nghệ cách mạng, kháng chiến, kiên trì bảo vệ và phát triển đường lối VHNT Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, theo nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam, mặt trận văn nghệ còn bộc lộ những nhược điểm: một số văn nghệ sĩ chưa đề cao trách nhiệm xã hội, công dân, suy giảm lòng tin vào sự nghiệp cách mạng; vẫn tồn tại khuynh hướng thương mại hóa ở một bộ phận công chúng; thiếu vắng những tác phẩm có giá trị, có tính độc đáo và thiếu cả những nghệ sĩ bậc thầy trong lĩnh vực VHNT.

MỸ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết