28/06/2008 - 07:31

Làm việc với Bộ Khoa học và công nghệ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển đất nước

Sáng 27-6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ; luôn quan tâm đến sự phát triển của khoa học và công nghệ, coi khoa học và công nghệ là “then chốt”, là “nền tảng”, là “động lực” phát triển kinh tế, là “quốc sách hàng đầu”... Đồng chí đánh giá cao những thành tích mà Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như toàn ngành đã đạt được, đặc biệt trong 5 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX): đã tập trung xây dựng và hoàn thiện nền tảng pháp lý cho hoạt động khoa học bằng việc trình Quốc hội thông qua nhiều đạo luật chuyên ngành cơ bản; xây dựng nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong hoạch định chiến lược và đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ. Ngành đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010; thúc đẩy sự hình thành của thị trường công nghệ thông qua việc tổ chức thành công hàng loạt chợ công nghệ và thiết bị quốc gia cũng như khu vực, đưa sản phẩm khoa học đến với sản xuất và tiêu dùng; phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển...

Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, yếu kém đang cản trở sự phát triển của khoa học và công nghệ ở nước ta. Đó là tổ chức triển khai chậm hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ; hiệu quả của công tác nghiên cứu chưa được nâng cao rõ rệt, chưa có nhiều sản phẩm khoa học được công bố quốc tế, chưa có nhiều nhà khoa học đầu ngành, các tổng công trình sư; tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chưa theo kịp tốc độ phát triển; chưa huy động được mọi thành phần kinh tế đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ, còn nặng tư duy bao cấp và ỷ lại vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo, đặc biệt là các cấp ủy đảng còn thiếu sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt đối với việc thực hiện các chính sách và giải pháp mang tính đột phá trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; chưa có chính sách cụ thể và hiệu quả để trọng dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, làm giảm sức sáng tạo và nhiệt huyết của những người làm khoa học...

Tổng Bí thư chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới cần chú trọng công tác tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Bộ quản lý; tham mưu cho Chính phủ sớm thí điểm cơ chế thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia được hình thành từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đầu tư mạnh cho hoạt động ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp trong các trường đại học, các viện nghiên cứu trọng điểm; quan tâm đến chế độ đào tạo chuyên gia đầu ngành, hình thành các tập thể khoa học mạnh; thu hút các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về Việt Nam làm việc; đề xuất giải pháp xã hội hóa để phấn đấu tăng mức đầu tư của toàn xã hội cho khoa học và công nghệ. Bộ cần khẩn trương xây dựng chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học thông qua việc tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi, chế độ thu nhập thỏa đáng, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và sự tôn vinh xứng đáng đối với các nhà khoa học.

Đồng chí đề nghị, trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng, ngoài việc xác định rõ mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp, còn phải cụ thể hóa một số chính sách đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) sắp tới về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tỏ ý tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến, chắc chắn đất nước ta sẽ vượt lên mọi trở ngại, tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

ĐỨC LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết