22/12/2009 - 08:30

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng Quân đội tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2009); 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2009).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhiệt liệt biểu dương thành tích, chiến công, những đóng góp to lớn và bước trưởng thành của Quân đội ta trong 65 năm qua. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá: Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đánh dấu sự trưởng thành, phát triển lớn mạnh của một quân đội cách mạng, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đảng và Nhà nước ghi nhận những thành tựu to lớn trong 20 năm thực hiện ngày Hội Quốc phòng toàn dân của nhân dân và các địa phương trong cả nước; ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Quân đội trong tham mưu và làm vai trò nòng cốt trong hoạt động quốc phòng của đất nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong tình hình mới có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thử thách, Quân đội cần làm tốt một số nhiệm vụ. Thứ nhất, quán triệt yêu cầu nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quân đội phải giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Đặc biệt là thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời các tình huống xảy ra, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai là, nhanh chóng phát triển công nghiệp quốc phòng, các ngành kinh tế quốc phòng gắn với bảo đảm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của Quân đội. Đồng thời kết hợp nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện bộ đội với nghiên cứu cải tiến, đổi mới vũ khí trang bị, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu tác chiến mới. Nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, bảo đảm cho quân đội nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện kẻ thù sử dụng vũ khí công nghệ cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ mít-tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 

Ba là, tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong quân đội, vững về tư tưởng, chính trị và tổ chức; chăm lo củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân có cuộc sống ổn định và ngày càng phát triển.

Bốn là, Quân đội tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, cùng các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và toàn dân đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn. Có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm khuyến khích, động viên, thu hút toàn dân tích cực đóng góp sức lực, cơ sở vật chất và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng chắc chắn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện không ngừng phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều chiến công, thành tích mới; mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

XUÂN KHU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết