01/12/2010 - 08:44

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG TẤN SANG:

Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng chỉ thành công khi biết dựa vào dân

Sáng 30-11, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: Đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong phòng, chống tham nhũng (PCTN), Đại hội lần thứ X của Đảng đã xác định đấu tranh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ của toàn xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tháng 7-2006, ngay từ đầu khóa, Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng”. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị và vai trò, trách nhiệm của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm đến công tác PCTN. Xuất phát từ yêu cầu thực tế của cuộc PCTN, ngay kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN, trong đó có quy định thành lập BCĐ cấp tỉnh về PCTN. Hàng năm, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt, đánh giá kết quả phòng chống tham nhũng. Hàng năm, Quốc hội đều nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác PCTN. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường công tác giám sát về PCTN. Công tác PCTN là một nội dung chính trong các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Các bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền, địa phương đã tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện công tác PCTN bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng và ý kiến tham luận của các đại biểu đều thống nhất nhận định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm lớn trong chỉ đạo điều hành, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong phòng chống tham nhũng. Phòng ngừa tham nhũng với những giải pháp đồng bộ, đang từng bước phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được tăng cường. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Một số vụ việc, vụ án tồn đọng kéo dài được xử lý dứt điểm. Ban Chỉ đạo về PCTN ở Trung ương và cấp tỉnh, cùng các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng được hình thành khẩn trương đi vào hoạt động đã giúp các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ PCTN. Sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTN đã được phát huy.

Theo báo cáo, trong 4 năm từ 2007 - 2010, cả nước có 276 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hình sự 39 trường hợp, xử lý hành chính 212 trường hợp. Qua đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Ngành Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước đã tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, thu chi tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, cổ phần hóa doanh nghiệp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã tham mưu, giúp Ban Bí thư tổ chức kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, tài nguyên....đã kiểm tra một số tập đoàn kinh tế lớn, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm của Tập đoàn Than - Khoáng sản, Vinashin...Theo số liệu của 63 tỉnh, thành ủy, trong nhiệm kỳ qua đã có 2.494 đảng viên, cấp ủy viên tại các đảng bộ tỉnh, thành phố bị thi hành kỷ luật do liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Tại hội nghị, bằng thực tiễn công tác, các đại biểu phân tích sâu sắc, thống nhất đánh giá về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, những khó khăn trong công tác PCTN; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những kết quả và hạn chế yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm. Dự báo tình hình trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu thảo luận, đề xuất các chủ trương, giải pháp, nhất là những giải pháp khắc phục có hiệu quả nhưng khó khăn và vướng mắc trong nhiệm kỳ vừa qua; về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; mô hình tổ chức cơ quan phòng chống tham nhũng... nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ tới.

* Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) chỉ thành công khi biết dựa vào dân, phát huy cao độ vai trò của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu các cấp dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng”. Đồng thời chỉ rõ: Trong 5 năm tới, tình hình trong nước và quốc tế có cả thời cơ và thách thức lớn đan xen, trong đó có những mặt diễn biến khó lường. Tham nhũng tiếp tục vẫn là một trong những thách thức lớn, là một trong những nguy cơ mà Đảng ta luôn cảnh báo. Đây là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, đảng viên trong tất cả các tổ chức đảng từ trung ương đến cơ sở phải thực sự gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh này thì mới xoay chuyển được tình hình. Mỗi cấp ủy, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) kiên quyết phấn đấu đạt mục tiêu: ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính; củng cố lòng tin của nhân dân, thúc đẩy kinh tế- xã hội của đất nước phát triển.

Để thực hiện mục tiêu trên, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về PCTN trong các cấp, các ngành của hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đi liền với chương trình hành động và việc làm cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, cá nhân, đơn vị. Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần được khẩn trương triển khai; phát huy vai trò tích cực của báo chí trong PCTN.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp cần xác định đúng vai trò, vị trí công tác PCTN, coi đây là một trong các trọng tâm công tác lớn có tính chất thường xuyên, liên tục. Trước hết phải tự đánh giá đúng thực trạng tình hình tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch về PCTN tại cơ quan, đơn vị mình. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức lối sống “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Công tác PCTN trở thành một nội dung kiểm điểm công tác định kỳ của cấp ủy, chính quyền các cấp (tháng, quý, năm) và đưa vào chương trình kiểm tra thường xuyên của cấp ủy.

Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện thể chế, không để vì sơ hở của thể chế mà tham nhũng có cơ hội phát triển, trong đó cần có cả các văn bản triển khai chiến lược PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng, đảm bảo có đủ các giải pháp đồng bộ để PCTN theo hướng: Tăng tính công khai, minh bạch, đủ rõ về chế độ trách nhiệm, có khen thưởng và xử lý nghiêm theo mức độ chấp hành.

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN, thường xuyên thúc đẩy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; coi việc chủ động phòng ngừa và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Phát huy hiệu quả chức năng giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và cơ quan có thẩm quyền trong PCTN theo quy chế phối hợp đã đề ra. Các hoạt động và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị sau Đại hội XI của Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục báo cáo và kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) nhiệm kỳ 2011-2015 đưa vào chương trình toàn khóa nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về công tác PCTN, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, chính sách, quy định trên cơ sở tiếp thu các kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương và ý kiến của Hội nghị này, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết