04/06/2011 - 07:55

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII
Thành phố Cần Thơ

- Số Đơn vị bầu cử: 3
- Số khu vực bỏ phiếu: 963
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 7
- Số người ứng cử: 11
- Tổng số cử tri của địa phương: 920.972
- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 919.768
- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,87%
- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 913.438 (99,33%)
- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 6.160 (0,67%)
- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:
Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận Ninh Kiều,
Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền


- Số khu vực bỏ phiếu: 429
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3
- Số người ứng cử: 5
- Tổng số cử tri của địa phương: 412.620
- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 411.542
- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,74%
- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 406.979 (98,91%)
- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 4.473 (1,09%)
- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 3

Danh sách những người trúng cử đại biểu
Quốc hội Khóa XIII:


1) Ông Trần Thanh Mẫn đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Thanh Phương đạt tỷ lệ 62,00% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Minh Kha đạt tỷ lệ 61,07% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Ô Môn
và huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai


- Số khu vực bỏ phiếu: 323
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2
- Số người ứng cử: 3
- Tổng số cử tri của địa phương: 290.990
- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 290.864
- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 99,96%
- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 289.263 (99,48%)
- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 1.521 (0,52%)
- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu
Quốc hội Khóa XIII:


1) Ông Huỳnh Văn Tiếp đạt tỷ lệ 73,02% số phiếu hợp lệ
2) Bà Nguyễn Minh Phương đạt tỷ lệ 67,88% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận Thốt Nốt
và huyện Vĩnh Thạnh


- Số khu vực bỏ phiếu: 211
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2
- Số người ứng cử: 3
- Tổng số cử tri của địa phương: 217.362
- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 217.362
- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 100,00%
- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 217.196 (99,92%)
- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 166 (0,08%)
- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 2

Danh sách những người trúng cử đại biểu
Quốc hội Khóa XIII:


1) Ông Lê Hồng Anh đạt tỷ lệ 88,10% số phiếu hợp lệ
2) Bà Trần Hồng Thắm đạt tỷ lệ 71,18% số phiếu hợp lệ

(Nguồn: TTXVN)

Chia sẻ bài viết