03/10/2020 - 07:16

Chuẩn bị thật tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(CT) - Ngày 2-10-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, chủ trì tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Trong 9 tháng năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện có hiệu quả nhiều công tác quan trọng. Về lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, 100% đại hội cấp cơ sở và 99,92% cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành; chuẩn bị và tổ chức tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tính đến ngày 30-9-2020, có 14/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành đại hội, đạt 20,89%, bầu được 192 đồng chí trong ban thường vụ và 13 đồng chí bí thư cấp ủy, trong đó, có 4 đồng chí bí thư là nữ, chiếm tỷ lệ 30,77%. Bên cạnh đó, 63/63 tỉnh, thành phố và 50/50 cơ quan, đơn vị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV. Tham mưu tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; phối hợp thẩm định 684 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp ủy các cấp gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý; tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị những nơi đã đại hội xong khẩn trương triển khai nghị quyết, chuẩn y cấp ủy, xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động của cấp ủy, kiện toàn phương án nhân sự theo phê duyệt của Trung ương. Đồng thời có báo cáo nhanh về kết quả đại hội cấp tỉnh, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm về những vấn đề phát sinh để đóng góp cho công tác chỉ đạo đại hội những nơi còn lại và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhanh chóng bố trí kiện toàn các chức danh Nhà nước và làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết các chế độ chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo đúng quy định. Các tỉnh chưa đại hội, nắm chắc tình hình, phát hiện khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, nhất là liên quan công tác nhân sự. Trong 3 tháng cuối năm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham gia góp ý có chất lượng văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế thừa, phát huy những thành quả đạt được trong công tác nhân sự vừa qua; vẫn phải cảnh giác, phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết