21/07/2019 - 18:04

Đồng chí Lý Như Thảo, Bí thư chi bộ - Trưởng khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt:

Chọn việc học tập và làm theo gương Bác gần gũi, thiết thực

Ngay sau khi được triển khai, học tập, quán triệt các nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), chi bộ xác định đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Tập thể ban chi ủy thống nhất tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề hằng năm với những nội dung thiết thực, phù hợp. Tùy theo từng vị trí, nhiệm vụ được phân công, 100% đảng viên thực hiện cam kết nội dung học tập và làm theo cụ thể, thiết thực gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy thống nhất chọn nội dung để học tập và làm theo như những mẩu chuyện về tác phong, lề lối làm việc của Bác. Chi bộ chú trọng sinh hoạt các nội dung liên quan đến tư tưởng gần dân, trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đảng viên trong khu vực cố gắng học tập và làm theo. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tạo được niềm tin trong nội bộ và quần chúng nhân dân. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lan tỏa sâu rộng.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sinh hoạt, học tập rộng rãi các nội dung, tư tưởng cốt lõi Chỉ thị trong nội bộ và quần chúng nhân dân… Qua đó, từng bước giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm; phát huy tích cực vai trò gương mẫu, nòng cốt trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Muốn làm được điều này, trước hết, từng cán bộ, đảng viên, phải thấm nhuần tư tưởng, học tập và làm theo gương Bác; phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, đồng bộ các giải pháp, từng đảng viên phải đăng ký và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 theo các chuyên đề hằng năm. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy chi bộ chú trọng đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, gắn đánh giá kết quả đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân với việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên; nêu gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực. Qua đó tạo thành động lực, sự chuyển rõ nét trong công tác, nhất là công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, tạo điều kiện chăm lo tốt đời sống nhân dân.

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết