30/06/2012 - 18:37

Cần có chính sách hỗ trợ người dân trong đầu tư phát triển hệ thống giao thông

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ cho những hộ dân nghèo trong xây dựng đường giao thông trên địa bàn quận. Công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, thực hiện chủ trương của UBND thành phố về xây dựng cầu đường giao thông nông thôn “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong những năm qua, các địa phương đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu và ngày công để thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn. Những năm gần đây, thành phố đã tập trung nguồn lực để từng bước nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Từ đó, từng bước đã xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ.

Tuy nhiên, hiện nay trong điều kiện ngân sách khó khăn, các địa phương cần có kế hoạch thực hiện phù hợp từng giai đoạn, từng bước phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở đề nghị của địa phương, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng đường giao thông.

Chia sẻ bài viết