06/06/2019 - 21:20

Các giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp

 Đại biểu HĐND thành phố đề nghị có giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Nội dung trả lời của Sở Tư pháp như sau:

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp có những giải pháp như sau:

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt các quy định của Luật Luật sư, Luật Công chứng, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Khi thực hiện hoặc tham mưu thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, phải tiếp tục nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, lấy việc phục vụ nhân dân làm trung tâm, có kiểm tra, khảo sát nhu cầu của người dân.

-  Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành các văn bản pháp luật có liên quan luật sư, công chứng, đấu giá tài sản nhằm hoàn thiện thể chế để công tác quản lý nhà nước đối với những hoạt động này trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao hơn.  

- Tiếp tục phối hợp với Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên thành phố đổi mới công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho luật sư, công chứng viên và thư ký nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, đặc biệt là các tổ chức mới thành lập nhằm đảm bảo hoạt động của tổ chức này theo đúng pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản.

- Kiến nghị UBND thành phố đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tư pháp nói chung và hoạt động công chứng, luật sư, đấu giá tài sản nói riêng; đồng thời, chỉ đạo Học viện Tư pháp sớm tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng để bổ sung nguồn công chứng viên cho các địa phương; quan tâm xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực dùng chung trên phạm vi toàn quốc để hạn chế rủi ro cho công chứng viên khi hành nghề, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến động sản.

Chia sẻ bài viết