26/06/2008 - 22:07

Bộ NN&PTNT ban hành Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra

Bộ NN&PTNT vừa ra Quyết định số 70/2008/QĐ-BNN về việc Ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra. Theo Quy chế này, cơ sở nuôi cá tra phải đảm bảo các điều kiện như sau: Địa điểm xây dựng phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi cá tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phải sử dụng con giống đạt yêu cầu chất lượng theo quy định tại Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 170 : 2001, chỉ sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra chất lượng. Nước thải từ ao nuôi cá tra phải được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng nước thải theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6774 : 2000 và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942 - 1995. Chất thải rắn phải được thu gom, xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Không sử dụng hóa chất và các chế phẩm sinh học ngoài danh mục được phép sử dụng để xử lý môi trường. Chủ cơ sở nuôi cá tra phải có bản cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết đó...

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết