04/11/2009 - 06:20

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chiều 3-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về đề án xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên (giai đoạn 2010-2020).

Tại buổi làm việc, đồng chí Niê Thuật, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk báo cáo tóm tắt đề án xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương đã phát biểu ý kiến.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh vị trí, tiềm năng, thế mạnh của địa bàn Tây Nguyên nói chung, của tỉnh Đắk Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng. Tổng Bí thư biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của các Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, của tỉnh Đắk Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột. Suốt quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với cả nước, các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những thành tựu quan trọng, bước đầu phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng sản xuất hàng hóa, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao. Đắk Lắk đạt được những thành tựu rõ nét: Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật được tăng cường đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững...

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để phát triển nhanh, trước hết là xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành thành phố loại I của tỉnh Đắk Lắk, có nét đặc trưng của vùng, từ nay đến hết năm 2009, tỉnh tiến hành rà soát tất cả tiêu chí quan trọng, cơ bản nhất mà thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt được theo tiêu chuẩn của thành phố loại I để trình Chính phủ quyết định công nhận. Trên cơ sở phát huy vị trí địa lý, những tiềm năng lợi thế, tỉnh Đắk Lắk hướng xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành thành phố trung tâm của vùng và có các chủ trương giải pháp xây dựng thành phố theo định hướng đó. Việc đầu tư phát triển thành phố Buôn Ma Thuột phải trên cơ sở quy hoạch của vùng, trước hết phục vụ nhân dân Đắk Lắk nhưng phải góp phần tạo động lực phát triển cả vùng, các công trình của Buôn Ma Thuột sẽ có quy mô lớn hơn so với các tỉnh khác. Trong phát triển kinh tế -xã hội, Đắk Lắk cần đặc biệt lưu ý đến những lợi thế, đặc thù của địa phương như: nông, lâm sản, các thiết chế văn hóa; tích cực đưa công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp. Thành phố cần chú trọng bảo vệ tài nguyên đất, rừng, góp phần phát triển bền vững; quan tâm phát triển nguồn lực, giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc các dân tộc Tây Nguyên; phát triển đồng bộ kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh tại địa bàn chiến lược của cả nước. Đặc biệt, việc đô thị hóa phải đảm bảo đồng bào các dân tộc được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển, luôn luôn giữ gìn đoàn kết, gắn bó các dân tộc tạo thành sức mạnh để xây dựng Tây Nguyên là địa bàn vững chắc của đất nước về mọi mặt.

Tổng Bí thư lưu ý: Việc xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị cấp vùng và thành phố trực thuộc Trung ương phải được tiến hành từng bước, bám sát các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trung tâm của vùng, có vai trò lan tỏa, tạo sức hút động lực phát triển cho cả vùng. Bên cạnh việc đầu tư phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm quy hoạch các thị tứ, thị trấn, phát triển đô thị hóa các vùng nông thôn khác của tỉnh.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết