14/01/2009 - 08:10

Bế mạc Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

* Đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - được bầu vào Bộ Chính trị; các đồng chí: Ngô Văn Dụ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Thị Khiết - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - được bầu vào Ban Bí thư

Chiều 13-1, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra, sau hơn một tuần làm việc khẩn trương.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và sâu sắc; đánh giá cao công tác chuẩn bị các đề án; hoan nghênh các ý kiến đóng góp tâm huyết của các tổ chức và cá nhân trong quá trình chuẩn bị đề án trình Hội nghị. Hội nghị biểu thị sự đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, nhất trí thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Hội nghị cũng cho ý kiến về “Báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; “Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Những nội dung thảo luận và quyết nghị tại Hội nghị này hết sức quan trọng, đáp ứng những đòi hỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý: Hội nghị Trung ương lần này đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Nhưng điều có ý nghĩa quan trọng hơn là phải tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quyết định của Trung ương. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp, mọi cán bộ và đảng viên cần lãnh đạo và tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với những kết quả thiết thực. Trước mắt, Tổng Bí thư đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chăm lo thật tốt tết cho nhân dân, để nhà nhà đều có tết, người người đều có tết vui tươi, lành mạnh, an toàn; cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện những quy định của Đảng và Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí. (Xin xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong trang 2 số báo này).

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào Bộ Chính trị; bầu các đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương vào Ban Bí thư; chuyển đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thành Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng và bầu đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Mai Trực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết