21/07/2020 - 09:28

Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân 

Ngày 15-11-2018, Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) thay thế cho Pháp lệnh Bảo vệ BMNN năm 2000. Luật này có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, quy định cụ thể nguyên tắc bảo vệ BMNN, các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ BMNN, thẩm quyền quyết định danh mục BMNN... 

Luật Bảo vệ BMNN năm 2018 gồm 5 chương, 28 Ðiều. Theo đó, BMNN là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Hình thức chứa BMNN bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác.

Luật quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ BMNN. Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán BMNN; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa BMNN; thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao BMNN trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa BMNN trái pháp luật; mang tài liệu, vật chứa BMNN ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ BMNN, sử dụng BMNN để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân; soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung BMNN trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ BMNN theo quy định của pháp luật về cơ yếu; đăng tải, phát tán BMNN trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông…

Căn cứ vào tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, BMNN được phân loại thành 3 độ mật: tuyệt mật, tối mật, mật. Thời hạn bảo vệ BMNN 30 năm đối với BMNN độ tuyệt mật; 20 năm đối với BMNN độ tối mật;10 năm đối với BMNN độ mật.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý BMNN: tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức về bảo vệ BMNN; thực hiện các biện pháp bảo vệ BMNN; sử dụng BMNN đúng mục đích; thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý BMNN. Ngoài ra, người trực tiếp quản lý BMNN có trách nhiệm sau đây: đề xuất người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp để bảo vệ BMNN do mình trực tiếp quản lý; trường hợp phát hiện vi phạm trong hoạt động bảo vệ BMNN thì người trực tiếp quản lý BMNN phải có biện pháp xử lý và báo cáo người có trách nhiệm giải quyết, thông báo cho cơ quan, tổ chức xác định BMNN biết để có biện pháp khắc phục; trước khi thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc vì lý do khác mà không được phân công tiếp tục quản lý BMNN thì phải bàn giao BMNN cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý và cam kết bảo vệ BMNN đã quản lý.

H.Y 

Chia sẻ bài viết