30/07/2018 - 14:36

Đồng chí Huỳnh Tấn Quân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ninh Kiều

Bảo đảm công khai, dân chủ trong công tác cán bộ

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng ta. Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhằm tiếp tục thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. Việc thực hiện Nghị quyết 04 gắn với Chỉ thị 05 về về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng nhằm đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta tiến thêm một bước mới vững chắc hơn.

Qua theo dõi, tôi nhận thấy, thời gian qua một số vụ tham nhũng, chạy chức chạy quyền được xử lý đều có chung một nguyên nhân là không công khai minh bạch, mất dân chủ trong Đảng, trong dân. Trong đó có việc bố trí cán bộ chỗ này, chỗ khác chưa minh bạch, không công khai, dùng quyền lực để làm trái nguyên tắc tổ chức của Đảng, làm giảm lòng tin của dân…

Để thực hiện Nghị quyết 04 gắn với Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, điều quan trọng nhất là các cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập quán triệt nghị quyết và thực hiện đúng những gì mình đã cam kết. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch rõ ràng, nhất là công tác cán bộ; thông tin rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giám sát, phê phán những cán bộ, đảng viên vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến, “tự chuyển hóa”. Song song đó, cần quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách để cán bộ cống hiến hết mình phục vụ nhân dân và Tổ quốc; xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến, “tự chuyển hóa”…

Cuối cùng theo tôi, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, luôn tiền phong, gương mẫu, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Nghị quyết 04