21/02/2024 - 22:43

2,2 triệu dữ liệu khám sức khỏe lái xe được liên thông qua hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

(TTXVN) - Liên quan đến việc triển khai Ðề án 06 của Chính phủ (về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030), Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến nay, đã xác thực trên 95,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, với trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh.

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết trên 615,8 ngàn hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí thông qua các dịch vụ liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai
táng phí.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 362.271 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Ðối với dịch vụ công “Ðăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện”, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ðối với dịch vụ công “Ðăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế” (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vào dịch vụ công này), toàn ngành đã tiếp nhận và xử lý cho gần 43,8 ngàn trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Trên toàn quốc có 1.225 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với gần 2,2 triệu dữ liệu được gửi; có 1.618 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với trên 946 ngàn dữ liệu được gửi; 615 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 9.748 dữ liệu
được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe
lái xe).

Ðối với việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử, đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Ðăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng. Trước đây người dân buộc phải đến UBND xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Thực hiện đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Trong đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt 47%; chế độ bảo hiểm xã hội một lần đạt 94%, trợ cấp thất nghiệp đạt 98%.

VÂN PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết