Chia sẻ:

Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thời sự 02-06-2023

(CTO) - Chiều 1-6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Thực hiện: B.Ngọc - M.Thảo - Q.Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI