24/02/2009 - 09:17

Tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước đã giảm nhanh

(TTXVN)- Ngày 23-2, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 57/TB- VPCP, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị triển khai các biện pháp thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận: Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta đã đạt thành tựu lớn, bảm đảm ổn định chính trị và an ninh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước đã giảm nhanh từ 60% (năm 1990) xuống còn 13,1% (năm 2008), được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các tỉnh có các huyện nghèo cần tập trung triển khai thực hiện các công việc về công tác chỉ đạo, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 30a,2008/NQ-CP để các địa phương triển khai thực hiện. Thứ hai về việc xây dựng đề án “Giảm nghèo trên địa bàn huyện”, đây là chương trình dài hạn nên phải khẩn trương thực hiện ngay các chính sách có thể làm trước và phê duyệt những việc cần triển khai sớm; đề án của huyện nào được phê duyệt trước, chính sách, việc chuẩn bị xong trước thì bố trí kinh phí thực hiện ngay, không chờ xong toàn bộ. Chậm nhất đến ngày 1-4-2009, tất cả các huyện, các chính sách và công việc phải được triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, trước hết là giai đoạn đến 2010. Các phần nội dung cần tập trung thực hiện gồm: hỗ trợ người nghèo về nhà ở, phấn đấu hoàn thành chương trình hỗ trợ người nghèo chưa có nhà ở, nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát theo Quyết định 167/2008/QĐ- TTg.

Chia sẻ bài viết