09/11/2008 - 21:59

Triển khai thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân (Kỳ 1)

Ngày 30-9-2008, Bộ Tài chính có Thông tư số 84/2008/TT-BTC, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2009. Từ số báo này, Báo Cần Thơ đăng một số câu hỏi và trả lời mà bạn đọc quan tâm liên quan đến vấn đề thuế thu nhập cá nhân.

Hỏi: Các khoản phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng nào được trừ khi tính thu nhập chịu thuế?

Trả lời: Phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế là phụ cấp đối với người có công với cách mạng, phụ cấp quốc phòng an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp khu vực; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi, trợ cấp suy giảm khả năng lao động; trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp thôi việc, mất việc làm, thất nghiệp, các khoản trợ cấp khác do BHXH trả, trợ cấp để giải quyết tệ nạn xã hội; tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hỏi: Những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn Thuế Thu nhập cá nhân?

Trả lời: Thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn Thuế Thu nhập cá nhân là thu nhập từ tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường; lương hưu được tổ chức Bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của Pháp luật; thu nhập từ học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước, từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Hỏi: Trường hợp nào thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân ?

Trả lời: Thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân đối với trường hợp thu nhập bình quân hằng tháng dưới mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân (4 triệu đồng/tháng) và cho người phụ thuộc (1,6 triệu đồng/người/tháng).

Theo Báo Nhân Dân

(Còn nữa)

Chia sẻ bài viết