01/06/2015 - 21:06

Nhịp cầu dân cử

Tình hình tạm giao biên chế công chức năm 2015

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố về tình hình tạm giao biên chế công chức năm 2015, UBND thành phố cho biết như sau:

Năm 2015, Bộ Nội vụ tạm giao cho TP Cần Thơ 2.091 biên chế, giảm 37 biên chế so với năm 2014. Trên cơ sở số lượng biên chế bị điều tiết giảm và căn cứ vào tình hình sử dụng biên chế tại các cơ quan, đơn vị cùng với việc đối chiếu các tiêu chí quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức (Khoản 1, 2 Điều 4 quy định: “Tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực; Thực tế tình hình quản lý biên chế công chức được giao của cơ quan, đơn vị; Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…”) để điều chỉnh giảm biên chế tại các cơ quan, đơn vị.

Việc điều chỉnh giảm này đã được Thường trực HĐND thành phố thống nhất thông qua tại Công văn số 104/HĐND. Cụ thể:

a) Biên chế công chức tạm, giao năm 2015 là 2.091 biên chế (giảm 37 biên chế), trong đó:

- Biên chế công chức cấp thành phố: 1.291 (giảm 20 biên chế so với 1.311 biên chế của năm 2014): Các cơ quan, đơn vị giảm biên chế gồm: Sở Nội vụ (giảm 3); Thanh tra thành phố (giảm 1); Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (1 biên chế); Sở Tài chính (giảm 1); Sở Kế hoạch và Đầu tư (giảm 1); Sở Giáo dục và Đào tạo (giảm 6); Sở Khoa học và Công nghệ (giảm 1); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (giảm 2); Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ (giảm 1); Sở Tài nguyên và Môi trường (giảm 1); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (giảm 2).

- Biên chế công chức cấp huyện: 795 biên chế (giảm 13 biên chế so với 810 biên chế của năm 2014). Việc cắt giảm chỉ tiêu biên chế được thực hiện theo các quy định nêu trên, trong đó ưu tiên tiêu chí: “Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã” để xem xét, thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cụ thể: Quận Bình Thủy (giảm 4); quận Cái Răng (giảm 3); quận Ô Môn (giảm 3); quận Thốt Nốt (giảm 1); huyện Phong Điền (giảm 1); huyện Vĩnh Thạnh (giảm 1).

b) Biên chế dự phòng: 3 biên chế (giảm 4 biên chế so với 7 biên chế của năm 2014).

Đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thành công tác thông báo tạm giao biên chế cho các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện; đồng thời, đề nghị cơ quan, đơn vị rà soát chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng so với biên chế tạm giao để đăng ký chỉ tiêu thi tuyển.

Chia sẻ bài viết