23/02/2017 - 10:37

Tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước

Ngày 20-11-2016, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 2555/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế theo NĐ108. Theo đề án, đến năm 2021, bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố phải thực hiện tinh giản biên chế tối thiểu 2.529 trường hợp (212 công chức, 2.317 viên chức). Tính đến nay, toàn thành phố đã thực hiện tinh giản được 92 trường hợp (đạt 3,6%), trong đó có 56 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 36 trường hợp thôi việc.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết