07/10/2008 - 09:37

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2008

Tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu

(TTXVN)- Trong hai ngày 29 và 30-9-2008, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau đây:

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo Tờ trình về đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo ý kiến thẩm tra và Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày ý kiến thẩm định về dự án Đề án.

Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước nhằm tổ chức hợp lý bộ máy chính quyền địa phương, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Trong khi chưa sửa đổi Hiến pháp 1992, việc xây dựng và triển khai Đề án phải tuân thủ đúng trình tự pháp lý, đáp ứng yêu cầu chặt chẽ và đồng thuận xã hội.

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội Đề án này tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới để ban hành Nghị quyết và tổ chức thực hiện.

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung điều 126 Luật Nhà ở; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo ý kiến thẩm tra về dự án luật.

Chính phủ cũng nhất trí thông qua dự án luật này. Giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Sửa đổi, bổ sung điều 126 Luật Nhà ở; Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật này.

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cán bộ, công chức và vấn đề bổ sung quy định 3 chức danh công chức cấp xã trong Dự án Luật Cán bộ,công chức; nghe Bộ trưởng Bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo ý kiến thẩm tra về vấn đề này.

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh dự án Luật theo hướng không bổ sung 3 chức danh công chức cấp xã vào dự án luật này và giao Chính phủ xem xét, quyết định theo điều kiện cụ thể của từng địa phương; trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Cán bộ, công chức vào kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII.

Chính phủ đã thảo luận và thông qua các báo cáo về: công tác chỉ đạo, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 6; tình hình kinh tế- xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2008; tình hình kinh tế vĩ mô tháng 9 và 9 tháng; tình hình triển khai thực hiện Đề án về Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 9; tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 9 và các quyết nghị của Chính phủ từ phiên họp thường kỳ tháng 8, do Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Trong bối cảnh trên, nhiệm vụ những tháng cuối năm là rất nặng nề. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững một cách hợp lý trong những tháng cuối năm theo Nghị quyết số 20/2008/NĐ-CP ngày 29-8-2008 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) và Kết luận số 25/KL-TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành là:

- Tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu (phấn đấu giảm nhập siêu ở mức dưới 30%);

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình kinh tế thế giới, nhất là thị trường tài chính - tiền tệ ở Mỹ, xác định rõ các hiệu ứng tác động tới tình hình kinh tế trong nước đặc biệt là trong các lĩnh vực như: tài chính - ngân hàng, đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, thị trường xuất khẩu, để kịp thời có giải pháp ứng phó hiệu quả;

- Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng chiến lược và hàng tiêu dùng thiết yếu đi đôi với tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại, không để sốt giá, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán; quyết tâm từng bước chuyển sang cơ chế giá thị trường gắn với hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng khó khăn;

- Tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, FDI để thúc đẩy tăng trưởng.

- Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; xem xét giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong điều kiện lạm phát đang được kiểm soát;

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách hiện hành về an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời nghiên cứu, ban hành các chính sách mới, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Khẩn trương ban hành cơ chế hỗ trợ giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với 61 huyện nghèo;

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai có hiệu quả;

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và dự báo kinh tế - xã hội. Các bộ, cơ quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động, kịp thời thông tin và định hướng thông tin cho nhân dân và dư luận xã hội về tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là các vấn đề kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ;

- Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng nhiệm vụ của mình phải đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Chính phủ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng; khẩn trương trình các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Pháp lệnh và các chương trình hành động của Chính phủ theo thẩm quyền; thực hiện tốt các công việc được phân công nhằm phục vụ tốt Hội nghị Trung ương 8 và Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Chia sẻ bài viết