04/12/2010 - 08:47

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về tăng cường công tác quy hoạch

(TTXVN)- Ngày 2-12, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 2178/CT-TTg, về việc tăng cường công tác quy hoạch.

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc định hướng phát triển tổng thể và dài hạn của các cấp, các ngành và các địa phương, làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, hàng năm và cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng các chương trình phát triển, các dự án thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch cũng còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém đó là công tác quy hoạch chưa được coi trọng đúng mức dẫn đến tình trạng quy hoạch thiếu tập trung, dàn trải; chưa thống nhất giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; chưa có sự liên kết giữa quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương; chất lượng quy hoạch còn thấp, thiếu đồng bộ, tính dự báo chưa cao nên một số quy hoạch bị phá vỡ, nhiều quy hoạch phải điều chỉnh sau một thời gian ngắn được phê duyệt; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch còn bất cập.

Từ những hạn chế, yếu kém trên, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2011.

Các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định danh mục các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu cần lập cho ngành mình; đồng thời, rà soát, sửa đổi các quy định về trình tự lập quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, các định mức, đơn giá lập quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tế. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai lập, thẩm định quy hoạch của địa phương mình, bảo đảm sự phù hợp và tính liên kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Hàng năm, UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch lập quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình và bố trí đủ kinh phí để triển khai những quy hoạch có trong danh mục đã ban hành. Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố cần củng cố, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về quy hoạch và đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chuyên môn về quản lý quy hoạch; thực hiện nghiêm túc việc công bố những quy hoạch đã được phê duyệt theo thẩm quyền.

Chia sẻ bài viết