06/12/2011 - 09:41

Thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28-10-2011 quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12-2011. Theo đó:

Nghị định gồm 5 chương, 26 điều quy định về việc thành lập, hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam và được áp dụng đối với văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài bao gồm các tổ chức xúc tiến thương mại và các tổ chức khác tiến hành các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Nghị định này không áp dụng đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, tổ chức hợp tác, nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài khác được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Theo quy định của Nghị định, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài nếu đáp ứng được 2 điều kiện là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài và có điều lệ, tôn chỉ mục đích hoạt động của văn phòng đại diện phù hợp với luật pháp Việt Nam thì được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nhưng không quá 1 văn phòng đại diện của mình trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bao gồm 7 loại giấy tờ sau đây: Văn bản đề nghị cấp giấy phép thành lập căn phòng đại diện theo mẫu quy định do đại diện có thẩm quyền của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài ký; văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; bản sao giấy phép thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập xác nhận; bản sao điều lệ hoặc quy chế hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài; điều lệ hoặc quy chế hoạt động dự kiến của văn phòng đại diện tại Việt Nam; báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài trong 1 năm gần nhất và dự kiến hoạt động tại Việt Nam; lý lịch của người dự kiến làm người đứng đầu văn phòng đại diện và văn bản bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Đối với các văn phòng đại diện đã được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục hoạt động và phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo các quy định của Nghị định này trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết