27/04/2013 - 21:43

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ:

Tập trung lãnh đạo đưa nghị quyết Đại hội công đoàn tp cần thơ vào cuộc sống

Đại hội (ĐH) Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ IX nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, nhất là tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thành phố; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh… Trao đổi về tình hình chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết ĐH Công đoàn thành phố lần thứ IX, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố cho biết:

- ĐH Công đoàn TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra khẩu hiệu hành động của tổ chức Công đoàn TP Cần Thơ trong 5 năm tới là "Vì đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định, phát triển của thành phố Cần Thơ và của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn". Theo đó, ĐH đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ là: Phấn đấu có 95% CNVCLĐ khối hành chính sự nghiệp, 80% CNLĐ các thành phần kinh tế được tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công đoàn cấp trên; thực hiện 10.000 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến, cải kiến, được tặng 70 Bằng và Huy hiệu "Lao động sáng tạo"; xây dựng 250 "Mái ấm Công đoàn" để tặng CNVCLĐ gặp khó khăn về nhà ở; trao tặng 7.000 phần quà và 1.500 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phát triển 20.000 đoàn viên mới, thành lập 250 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn (tập trung vào các doanh nghiệp có 20 lao động trở lên)…

Đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố trao “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ nghèo tại Lễ phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2013.  Ảnh: ANH DŨNG 

Căn cứ các chỉ tiêu và chức năng của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ (BTV) LĐLĐ thành phố xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018; xây dựng Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở giai đoạn 2013 - 2018. Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ thành phố; trong đó chú trọng tổ chức học tập quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn thành phố Cần Thơ, Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2012… Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, trong từng thời gian cụ thể, để triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu ĐH đã đề ra.

* Thưa đồng chí, cụ thể một số công việc trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện ngay sau Đại hội là gì?

- Đi đôi với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm thường xuyên hàng năm, BTV LĐLĐ thành phố tập trung kiện toàn tổ chức cán bộ ở các Ban chuyên đề, đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố theo kế hoạch sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa, để đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao theo chức trách của từng cán bộ. Nghiên cứu tổ chức bộ máy Công đoàn cấp trên cơ sở theo hướng tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức Công đoàn…

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường hướng dẫn cho đoàn viên và người lao động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động đúng theo pháp luật; đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; tham gia sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tham gia giải quyết chế độ, chính sách cho lao động dôi dư, lao động mất việc, thôi việc do doanh nghiệp giải thể, phá sản. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện các chế độ về bảo hộ lao động.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố luôn chú trọng chỉ đạo các cấp công đoàn phát động CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp công đoàn với các ngành, các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, tạo môi trường thông thoáng để thu hút các nguồn đầu tư xây dựng thành phố.

Giao chỉ tiêu vận động thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và phát triển đoàn viên công đoàn cho các công đoàn cấp trên cơ sở, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở đã có. BTV LĐLĐ thành phố sẽ phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Công nghiệp phát triển tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; quan tâm giới thiệu đoàn viên công đoàn là công nhân trực tiếp sản xuất để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

* Thưa đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chọn tháng 5 là "Tháng Công nhân". Vậy BTV LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức "Tháng công nhân" năm nay như thế nào?

- Năm 2013 là năm thứ hai thực hiện thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lấy tháng 5 hàng năm tổ chức hoạt động "Tháng Công nhân". Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết ĐH Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ IX nhiệm kỳ 2013- 2018. Vì thế, BTV LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức những hoạt động trong "Tháng Công nhân" phải gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu của ĐH Công đoàn thành phố đã đề ra. Cụ thể, BTV LĐLĐ thành phố chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Ban Thường vụ LĐLĐ tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho CNVCLĐ; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, nhất là việc nâng cao hiệu quả của thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chính sách có liên quan đến thu nhập, tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhân "Tháng Công nhân" - nòng cốt là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", góp phần hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2013. Tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp. Qua đó, BTV LĐLĐ sẽ lắng nghe doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn, đồng thời tạo sự đồng cảm và chia sẻ của CNLĐ trước những khó khăn của doanh nghiệp; nghe CNLĐ bày tỏ những nguyện vọng của mình liên quan đến chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng như: cải thiện bếp ăn, chất lượng bữa ăn giữa ca, xây dựng, sửa chữa nhà ở, môi trường làm việc, cải tiến kỹ thuật... góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

BTV LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức Hội thảo về công tác Bảo hộ lao động; thăm hỏi động viên CNVCLĐ bị tai nạn lao động; tổ chức xét hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm Công đoàn"; trao học bổng từ Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 500 CNLĐ trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, kết nạp đoàn viên mới vào các dịp 30-4; Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Ngày sinh nhật Bác 19-5; trong đó LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức lễ phát triển 500 đoàn viên tập trung tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ. Chỉ đạo các cấp công đoàn giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết