04/08/2016 - 09:44

Tăng cường phát triển dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội

(CT)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2-8-2016 về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị (DVXHĐT) bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp: Chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển đô thị có sự lồng ghép chặt chẽ các mục tiêu và định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cụ thể cùng nguồn lực thực hiện, làm cơ sở để lập kế hoạch đầu tư các công trình hạ tầng xã hội đồng bộ theo đúng tiến độ. Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực cho phát triển hệ thống DVXHĐT phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn; đưa các chỉ tiêu cần đạt được về DVXHĐT bảo đảm an sinh xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương để triển khai thực hiện. Bố trí quỹ đất cho phát triển hạ tầng xã hội phù hợp mục tiêu phát triển của từng giai đoạn theo quy hoạch đô thị, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, giám sát trách nhiệm của các chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị trong việc đầu tư xây dựng công trình cũng như cung cấp dịch vụ cho người dân. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tham gia xây dựng các chính sách về phát triển DVXHĐT.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các định hướng phát triển DVXHĐT gắn liền với việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia. Hướng dẫn giám sát các địa phương cụ thể hóa các định hướng phát triển DVXHĐT trong các chương trình, kế hoạch phát triển của từng đô thị. Chủ trì phối hợp nghiên cứu điều chỉnh và ban hành hệ thống các tiêu chí đánh giá về chất lượng đô thị trong đó có các tiêu chí đánh giá về hạ tầng xã hội và DVXHĐT. Nghiên cứu và hướng dẫn áp dụng các mô hình tổ chức quản lý, vận hành các công trình cung cấp nước sạch vệ sinh môi trường đô thị và nhà ở xã hội hiệu quả. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản, các văn bản pháp luật và chính sách có liên quan khác phù hợp với định hướng phát triển đã được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển DVXHĐT…

LINH CHI

Chia sẻ bài viết