THÔNG BÁO
Về việc thu hồi Thẻ Thừa phát lại

21/05/2021

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ về việc thu hồi Thẻ Thừa phát lại.

Sở Tư pháp thông báo Thu hồi Thẻ thừa phát lại đối với ông:

- Lê Văn Thành

- Sinh ngày: 20/4/1969

Thẻ Thừa phát lại không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 19/5/2021.

Sở Tư pháp xin thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Gửi phản hồi thông tin sản phẩm

Báo Cần Thơ kiểm duyệt toàn bộ tin trước khi đăng để việc mua bán an toàn & hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình duyệt tin chỉ có thể hạn chế tối đa các trường hợp không trung thực. Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web mua bán an toàn cho mọi người.

LIÊN HỆ