22/06/2024 - 15:57

Rà soát việc cụ thể hóa, thực hiện các Nghị quyết Trung ương về phát triển thành phố 

(CT) - Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành công văn số 1022-CV/TU về rà soát việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ (Nghị quyết số 45/2022/QH15).

Các nghị quyết của Trung ương tạo thế và lực để TP Cần Thơ phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Một góc đô thị Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; sở, ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, đặc biệt là Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, gắn với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 59-NQ/TW), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố). Đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 gắn với Nghị quyết số 59-NQ/TW đảm bảo đầy đủ, hiệu quả, thiết thực, sát hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

* Thành ủy Cần Thơ cũng đã ban hành Công văn số 1023-CV/TU về rà soát việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30-8-2021 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW “ (Nghị quyết số 98/NQ-CP), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, trong việc quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ thành phố.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tự rà soát, kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, đảm bảo việc cụ thể hóa nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sơ kết đánh giá kết quả triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Thành ủy, gắn với nghị quyết đại hội của cấp mình. Từ đó, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả...

Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh, chỉ đạo HĐND, UBND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả việc thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Thành ủy, các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các công văn nêu trên; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết