02/04/2014 - 22:16

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) và rà soát, đánh giá TTHC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4-2014.

Thông tư này quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc đánh giá tác động của TTHC, bao gồm: Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; cơ quan kiểm soát TTHC (gồm: Cục Kiểm soát TTHC, thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp trực thuộc UBND cấp tỉnh) và cơ quan thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm.

Việc đánh giá tác động TTHC được tiến hành trong giai đoạn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phải hoàn thành trước khi gửi trình cơ quan thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thực hiện việc đánh giá tác động của TTHC theo các bước như sau: Tiến hành đánh giá tác động của TTHC; hoàn thiện các quy định về TTHC; tổng hợp kết quả đánh giá tác động của TTHC…

Về hoạt động rà soát, đánh giá TTHC, Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình rà soát, đánh giá TTHC; hướng dẫn quy trình từ khâu lập Kế hoạch đến khâu gửi kết quả rà soát, đánh giá; hướng dẫn cách thức rà soát, đánh giá TTHC đối với từng TTHC, nhóm TTHC thông qua việc trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu rà soát, đánh giá, sơ đồ hóa và sử dụng biểu mẫu tính chi phí tuân thủ trước và sau đơn giản hóa…

C.H

Chia sẻ bài viết