19/09/2012 - 20:22

Quy định mới về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 6-9-2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-8-2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-11-2012.

Các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh được sửa đổi, bổ sung như sau: Giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh được cấp riêng cho từng công dân; hộ chiếu phổ thông cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn; trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó. Trong trường hợp này, hộ chiếu có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn; hộ chiếu ngoại giao cấp cho con dưới 18 tuổi của những người thuộc diện quy định tại Khoản 9, Điều 6 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP và hộ chiếu công vụ cấp cho con dưới 18 tuổi của nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài quy định tại Khoản 4, Điều 1 của Nghị định này có thời hạn từ 1 đến 5 năm tính từ ngày cấp cho đến khi người con đó đủ 18 tuổi và không được gia hạn; hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ không cấp cho cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân khi được cử đi học tập ở nước ngoài với thời hạn trên 6 tháng.

Cũng theo Nghị định này, thời hạn hộ chiếu thuyền viên được tăng thêm, có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn, so với quy định cũ là không quá 5 năm. Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm quy định không cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân khi được cử đi học tập ở nước ngoài với thời hạn trên 6 tháng…

Hưng Nguyên (thực hiện)

Chia sẻ bài viết